Regulamin

Regulamin

Warunki ogólne
§1. Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego kupchleb.pl (zwanego dalej sklepem internetowym) odbywają się według poniższego regulaminu.

Złożone przez Klienta zamówienie (zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązuje Klienta do przestrzegania zamieszczonym w nich zasad.

§ 2. Właścicielem sklepu internetowego jest:

Deforma Andrzej Adach
ul. Pęcicka 7, 01-688
NIP 9510063004

§ 3 Dostawy produktów (wypieków) odbywają się w zakresie działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich do punktów odbioru, które wydają je konsumentom tj. Klientom sklepu kupchleb.pl.

§ 4. Kontakt ze sklepem odbywa się poprzez:

– adres poczty elektronicznej ar.andrzejewski@gmail.com

§ 5. Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto i są przedstawione w złotych polskich.

§ 6. Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.

§ 7. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do zawartości Sklepu lub korzystanie z niego przez innych Zamawiających. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela sklepu lub innych Kupujących, lub zagrażających ich prawom, lub interesom.

Zamówienia i sposób ich realizacji przez Właściciela sklepu

§ 8. Zamówienia składane są online, na stronie sklepu po wcześniejszym zalogowaniu się.

§ 9. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów może odbywać po zarejestrowaniu się na stronie sklepu poprzez wypełnienie przez zamawiającego w sposób zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

§ 10. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.

§ 12. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru i możliwością realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 13. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub gdy Klient nie przestrzega Regulaminu sklepu internetowego oraz gdy zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych bądź losowych.

§ 14. Zamówienia złożone przez Klienta zostaje zrealizowane w określonym dla każdego produktu miejscu i terminie. Przy dokonywaniu zamówienia klient wybiera datę i punkt odbioru. Produkty zostają dostarczone i są gotowe do odbioru o godz. 17 wybranego na etapie składania zamówienia dnia, produkty można odbierać do godziny zamknięcia punktu odbioru, lub następnego dnia w godzinach otwarcia punktu odbioru. Godzina dostępności produktów do odbioru może zmienić się, z przyczyn logistycznych bądź innych — niezależnych od sklepu.

Wybór punktu odbioru typu „kooperatywa” jest dopuszczalny tylko dla członków odpowiednich kooperatyw. W takim wypadku odbiór jest możliwy w miejscu i czasie zgodnym z harmonogramem odbiorów, który jest udostępniony każdemu członkowi kooperatywy. Zapewnienie dostępu do harmonogramu i wybór formy udostępnienia pozostaje obowiązkiem poszczególnych kooperatyw spożywczych.

Nieodebranie towaru w wyznaczonym czasie (w dniu dostarczenia lub w dniu kolejnym) uznawane jest za zrealizowanie zamówienia, Kupującemu nie przysługuje w tej sytuacji prawo do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 15. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen na stronie internetowej.

§ 16. Ze względów technicznych wygląd produktów na stronie internetowej może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

Płatności

§ 17. Dostępnymi w sklepie formami płatności są:

– Płatności online

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. (przelewy24.pl).

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie.

§ 19. Płatność dokonana przez zamawiającego za towar, co do którego stwierdzono brak w magazynie lub który jest chwilowo niedostępny, będzie zwracana w formie rabatu indywidualnego przypisanego do konta użytkownika Klienta w sklepie kupchleb.pl (wirtualny portfel) lub na życzenie klienta będzie zwracana przez sklep przelewem na konto bankowe Zamawiającego.

Sposób i koszty dostawy

§ 20. Zamówiony towar Właściciel Sklepu dostarcza na terenie Warszawy
i okolic do określonych na stronie punktów odbioru.

§ 21. Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy realizowanej przez Właściciela.

Reklamacje i zwroty

§ 22. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu.

Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni od daty dostawy pod adres Andrzej Adach ul. Pęcicka 7, 01-688 Warszawa, po uprzedniej informacji drogą e-mailową. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie e-maila potwierdzającego dokonanie zamówienia przez Zamawiającego, który został wygenerowany automatycznie przez sklep kupchleb.pl.
Wzór formularza reklamacyjnego zostanie przesłany przez Właściciela poprzez e-mail na prośbę zainteresowanego.
W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
Koszty odesłania towaru ponosi Właściciel. Zwrot za zakupiony towar zostanie dokonany na konto Klienta w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

§ 23. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową:

Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:
1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):
a)oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),
b)dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;
2)w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru — w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 1, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

§ 24. W przypadku zauważenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Właściciela i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał.

§ 25. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się z Właścicielem drogą elektroniczną na adres ar.andrzejewski@gmail.com

Ochrona danych osobowych

§ 26. Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas rejestracji w serwisie są gromadzone i wykorzystywane w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym. Ponadto klienci, którzy w procesie zamówienia wyrażą zgodę na otrzymanie powiadomień, mogą otrzymywać wiadomości e-mail w formie newslettera. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości bądź poprzez wysłanie wniosku o rezygnację przy pomocy poczty elektronicznej na adres ar.andrzejewski@gmail.com.

§ 27. Rejestrując się na stronie sklepu, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży oraz w celu realizacji zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).

§ 28. Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom gospodarczym, z wyjątkiem adresów e-mail osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera, adresy te mogą zostać przekazane firmie MailChimp w sposób poufny i tylko i wyłącznie w celu realizacji procesu wysyłania wiadomości w ramach newslettera.

Pakiety chlebowe

§ 29. Sklep umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zakup tzw. Pakietu Chlebowego, to znaczy pakietu pieczywa o określonej wartości, z dostawą w wybranych później ilościach i terminach spośród organizowanych przez Właściciela wypieków i w ramach planowanego przez Właściciela asortymentu.

§ 30. Pakiet Chlebowy w postaci osobistego salda konta jest realizowany poprzez standardową procedurę zamówienia, Klient wybiera zamiast płatności użycie Pakietu Chlebowego.

§ 31 Ważność Pakietu Chlebowego wynosi jeden rok, po upływie roku od daty zakupu pakietu Właściciel zastrzega sobie prawo do unieważnienia niewykorzystanych środków.

Dowód zakupu

§ 32 Klientowi zostanie wystawiona faktura VAT pod warunkiem zaznaczenia tej opcji w formularzu zamówienia i pod warunkiem podania numeru NIP w tymże formularzu.
Faktura zostaje wysłana klientowi na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.

§ 33 Nie jest możliwe uzyskanie faktury w przypadku zamawiania poprzez realizowanie Pakietu Chlebowego (poprzez skorzystanie z Salda Chlebowego zamiast płatności), gdyż nie jest to sprzedaż w rozumieniu prawnym, a jedynie realizacja zawartej wcześniej, w momencie zakupu Pakietu Chlebowego transakcji kupna/sprzedaży.

Postanowienia końcowe

§34. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. )

Pin It on Pinterest